skip to Main Content

Cirkulárne stavebníctvo

Predstavte si budovu, ktorá už doslúžila. Rozoberiete ju a čo z nej zostane? Ideálne prvky a materiály, ktoré môžete znova použiť v ďalšej stavbe. Cirkulárne stavebníctvo využíva myšlienku recyklovania budov a materiálov z nej.

Keď sa odpad stáva zdrojom

Na planéte je obmedzené množstvo surovín a pri ich spotrebe je nutné sa zamyslieť nielen nad ich množstvom ale aj nad ich kvalitou. Používaním recyklovaných surovín, chránime kvalitnejšie primárne suroviny, ktoré potom môžu byť použité na mieste, kde sú nenahraditeľné. Tak maximálne využijeme materiálový potenciál každej suroviny. Odpad sa stáva zdrojom.

graf kolobehu stavebný odpad

Cirkulárne stavebníctvo začína už pri prvej budove

Už pri návrhu prvej (novej) stavby musia mať architekti a inžinieri na pamäti to, že skôr či neskôr sa budova bude búrať. Preto stavba musí byť navrhnutá, zrealizovaná a nakoniec aj zbúraná takým spôsobom, aby bolo zaistené udržateľné použitie prírodných zdrojov, recyklovateľnosť konštrukčných prvkov a materiálovpoužitie surovín a materiálov šetrných k životnému prostrediu. Z rozobratých materiálov sa potom môže navrhnúť a postaviť druhá (recyklovaná) stavba. Všetko sa začína a končí návrhom samotnej budovy.

Pozitíva využívania stavebného odpadu

Využívaním  stavebného  odpadu:

 • Znižujeme objem stavebnej sutiny na skládkach
 • Šetríme primárne zdroje nerastných surovín
 • Šetríme energiu na získanie nových surovín
 • Plne využívame materiálový potenciál výrobkov a surovín
 • Znižujeme záťaž na životné prostredie

V ČR podľa štatistík Katalóg odpadov Ministerstva životního prostředí dosahujú stavebné a demolačné odpady podiel 65%, ale z toho iba malá časť sa zrecykluje –  je tu obrovský potenciál pre zlepšenie. U nás na Slovensku je situácia podobná.

graf odpadov ČR

Materiálová banka

Pri šetrnom spôsobe demolácie, dochádza k oddeleniu jednotlivých materiálov, ktoré je možné v rámci cirkulárneho stavebníctva ďalej využívať. Buď sa materiál znovu použije na rovnaký účel, alebo je použitý k výrobe nových produktov. Budova by mala byť na konci svojej životnosti vnímaná ako materiálová banka.

Odpady s potenciálom opätovného využitia ako materiály v pozemných stavbách:

 • Betóny a betónové konštrukcie – možnosť nahradiť hrubé frakcie kameniva betónovým recyklovaným kamenivom
 • Drevo a výrobky z dreva – opätovné využitie ako celku alebo pri výrobe dosiek na báze dreva, ako sú drevotrieskové a drevovláknité dosky (použité ako izolácia v modulových drevodomoch). V priebehu užívania a demolácie môže dôjsť k znečisteniu recyklovaného materiálu nebezpečnými látkami (nevhodné nátery), čím sa materiál znehodnotí a nie je možná jeho recyklácia.
 • Tepelné a akustické izolácie – penové polystyrény a minerálne vaty sa dajú pri výrobe recyklovať. Problematická je recyklácia izolácií, ktoré boli použité na stavbe, lebo často sú „znečistené“ lepidlami a omietkami, ktoré nie je ľahké oddeliť. Jednoduchšie je využitie izolácií, ktoré boli umiestnené v rošte.
 • Tehly – drvením keramických murovacích prvkov a strešnej krytiny je možné vyrobiť antuku na povrch športovísk. Tehlovým recyklátom fr. 0-8 mm je možné nahradiť piesok pre zásypy všetkých inžinierskych sietí. Recyklát z tehál taktiež používame ako prímes do substrátov na vegetačné zelené strechy.
 • Sadrokartónové dosky – nové dosky môžu obsahovať až 10% recyklovanej sadry, ktorá pochádza z výrobného odpadu alebo z odrezkov zo staveniska.
 • Okenné a dverné rámy a výplne- kovové, plastové rámy môžu byť opätovne spracované na vstupnú surovinu pre výrobu nových rámov. Rovnako ako ploché sklo je opakovane recyklovateľné pre výrobu nového skla, penového skla alebo sklennej vaty. Drevené rámy je možné spracovať pri výrobe dosiek na báze dreva.

Záver

Už pri návrhu a stavbe budovy by sme mali myslieť na jej demolačný potenciál a využívať také materiály, ktoré sú ľahko recyklovateľné a nezaťažujú životné prostredie. Zároveň by sme sa mali vyhýbať škodlivým lakom a náterom, ktoré narúšajú cirkulárne stavebníctvo. Znečistený materiál (napríklad drevo napustené škodlivými látkami) znemožňuje recykláciu výrobku.

Back To Top