skip to Main Content
0940 747 000 - Pracovné dni 7:00 - 17:00 info@emter.sk

Ochrana osobných údajov a cookies v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: emter s.r.o.

Sídlo: Kostolná – Záriečie 16, 91304

IČO: 45 347 042

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 22487/R

Emailová adresa: info@emter.sk

Webová stránka: www.emter.sk

2. Zoznam osobných údajov:

Prevádzkovateľ získava prostredníctvom formulára slúžiaceho na kontaktovanie prevádzkovateľa cez webovú stránku https://emter.sk  údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a pod.

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je kontaktovanie  používateľa, organizačné zabezpečenie informačného podujatia a predzmluvné vzťahy.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov:  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

5. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou sú uložené na internom serveri prevádzkovateľa a prevádzkovateľ tieto neposkytuje  ďalej tretím osobám.

6. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo:

 – požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa používateľa (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“),

–  na opravu osobných údajov

na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä:

– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané,

– súhlas bol odvolaný,

– osobné údaje sa spracúvali nezákonne, a pod.

Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

– splnenie zákonnej povinnosti,

– na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

 

– na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali používať osobné údaje, a to najmä

– počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti osobných údajov,

 – počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania,

– počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevažujú nad oprávnenými záujmami.

 

namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie osobných údajov právny dôvod, príp. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán.

  • odvolať súhlas

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

  • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán

Dotknutá osoba má právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Používateľ ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: info@emter.sk alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.    

 

7. Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestňujú na technickom zariadení  pri návšteve webovej stránky prevádzkovateľa. Prostredníctvom súborov cookies však nie je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu. Súbory cookies sa používajú na zvýšenie efektivity návštev na webovej stránke. Cookies umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní webovej stránky (analytické cookies). V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľ používa službu Google Analytics od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Informácie o zabezpečení a ochrane osobných údajov Google Analytics  nájdete TU.

Back To Top