skip to Main Content
0940 747 000 - Pracovné dni 7:00 - 17:00 info@emter.sk

ŠTATÚT SÚŤAŽE - Ekologické vyznanie lásky | emter.sk

“Súťaž o balíček lokálnych produktov”
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: emter s.r.o.

Sídlo:  Kostolná – Záriečie, 91304, okres Trenčín

IČO: 45 347 042

IČ DPH: SK 2022949038

Zapísaný v registri: OR OS Trenčín, vložka č. 22487/R2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 1. 5. 2021 do 10. 5. 2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „účastník“). Účastník potvrdzuje, že je autorom vloženého komentára, tj. nejedná sa o zneužitie autorského práva.

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec a rodinný príslušník zamestnanca firmy emter s.r.o.

4. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže uviedol v komentári na FB stránke @emter.sk svoj nápad alebo tip na ekologické vyznanie lásky. 

5. Výhra

Výhrou v súťaži je darčekový balíček lokálnych bioproduktov.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov prostredníctvom online nástroja.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na FB stránke @emter.sk. Organizátor nebude kontaktovať víťaza, ale víťaz musí organizátora kontaktovať prostredníctvom správy na FB stránke @emter.sk.  A to z dôvodu eliminovania falošných profilov priživujúcich sa na FB súťažiach. Ak víťaz nezareaguje na oznámenie výhry do 5 pracovných dní a neprejaví záujem prevziať si výhru, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 

7. Spôsob odovzdania výhry

Organizátor odovzdá Výhercovi výhru v mieste prevádzky spoločnosti emter s.r.o. vo vopred dohodnutom čase alebo na základe dohody pošle prostredníctvom Slovenskej pošty.

8. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré súťažiaci poskytuje Organizátorovi budú po udelení súhlasu so spracovaním poskytnutých osobných údajov použité len za účelom zaznamenania výhry v súťaži (meno, priezvisko, resp. používateľské meno na Facebooku).

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 

V Kostolnej Záriečí, dňa 1. mája 2021

Back To Top