skip to Main Content

ŠTATÚT SÚŤAŽE - Nakresli svoj vysnívaný dom | emter.sk

“Súťaž o knihu František z kompostu a balíček lokálnych produktov”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)​

Obchodné meno: emter s.r.o.

Sídlo:  Kostolná – Záriečie, 91304, okres Trenčín

IČO: 45 347 042

IČ DPH: SK 2022949038

Zapísaný v registri: OR OS Trenčín, vložka č. 22487/R

2. Termín konania súťaže​

Súťaž sa uskutoční v období od 1. 6. 2021 do 11. 6. 2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „účastník“). Účastník potvrdzuje, že je autorom vloženého komentára a prílohy, tj. nejedná sa o zneužitie autorského práva.

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec a rodinný príslušník zamestnanca firmy emter s.r.o.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže pridal do komentára na FB stránke @emter.sk fotografiu kresby alebo maľby domu snov, ktoré nakreslilo jeho dieťa. 

5. Výhra

Výhrou v súťaži je kniha František z kompostu od Simony Čechovej a darčekový balíček lokálnych bioproduktov.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie do súťaže vyberieme spomedzi komentujúcich 3 víťazov.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na FB stránke @emter.sk. Organizátor nebude kontaktovať víťaza, ale víťaz musí organizátora kontaktovať prostredníctvom správy na FB stránke @emter.sk.  A to z dôvodu eliminovania falošných profilov priživujúcich sa na FB súťažiach. Ak víťaz nezareaguje na oznámenie výhry do 5 pracovných dní a neprejaví záujem prevziať si výhru, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyberie iného výhercu. 

7. Spôsob odovzdania výhry

Organizátor odovzdá Výhercovi výhru v mieste prevádzky spoločnosti emter s.r.o. vo vopred dohodnutom čase alebo na základe dohody pošle prostredníctvom Slovenskej pošty.

8. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré súťažiaci poskytuje Organizátorovi budú po udelení súhlasu so spracovaním poskytnutých osobných údajov použité len za účelom zaznamenania výhry v súťaži (meno, priezvisko, resp. používateľské meno na FB).

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 

V Kostolnej Záriečí, dňa 1. júna 2021

Back To Top