skip to Main Content

Čo je ekologickejšie?

Je papierová taška ekologickejšia ako plastová? Alebo je živý vianočný stromček ekologickejší ako umelý? Ako je to s elektromobilom a automobilom na benzín?

uhlíková stopa

Na tieto otázky môžeme nájsť rôzne odpovede, ktoré sú založené na pocitoch, vlastnom úsudku a zdanlivo jednoduchej logike. Ale ak chceme objektívnu odpoveď, potrebujeme fakty, údaje, dokumenty a merateľné informácie. Musíme zmapovať vplyv produktu na životné prostredie počas celého jeho životného cyklu. Musíme brať do úvahy jeho uhlíkovú stopu.

Porovnajme porovnateľné

V stavebníctve sa riadime Enviromentálnym prehlásením o produkte (Enviromental Product Declaration) EPD, ktoré je definované normou a obsahuje informácie o životnom cykle produktu. Pomocou tejto „eko“ značky môžeme porovnať produkty plniace rovnakú funkciu, ako napríklad plastové a papierové tašky alebo umelé a živé stromčeky. Získanie týchto údajov je založené na metodike posúdenia životného cyklu (Life-cycle assessment) LCA, ktorého výstupom je samotné EPD.

Spracovanie všetkých informácií počas celého životného cyklu výrobku  je veľmi náročné a zahŕňa informácie ako: presné materiálové zloženie produktu, spotreba surovín a energie v jednotlivých fázach jeho životného cyklu (výroba, recyklácia), miera emisií prispievajúca k skleníkovému efektu.

Základné fázy životného cyklu

O životnom cykle, alebo tzv. recyklácii budov sme písali v článku o cirkulárnom stavebníctve.

Ak chceme porovnať, ktorý výrobok je ekologickejší, musíme sa naň pozrieť, ako sa s ním nakladá počas celého životného cyklu – od jeho výroby, užívania, prípadnej recyklácie a čo sa s ním stane, keď doslúži.
graf kolobehu stavebný odpad

Ako je to teda s plastovými taškami a stromčekmi?

Do hry vstupuje veľké množstvo faktorov. Ekologické Vianoce závisa výlučne od toho, ako dlho si umelý stromček ponecháme v porovnaní s tým, ako ďaleko by sme cestovali, pokiaľ by sme si chceli kúpiť živý. S taškami je to podobné. Ekologickosť plastovej, papierovej alebo plátennej tašky závisí od toho, koľkokrát tašku použijeme, čo s ňou spravíme, keď doslúži a v prípade plátennej tašky aj či si ju ušijeme sami.

Podľa podobnej schémy môžeme pristupovať aj k stavbám.

Ako dosiahnuť čo najlepšie EPD hodnotenie pri stavbách?:

  • Znížením energetickej náročnosti – zateplenie, tienenie…
  • Využívaním obnoviteľných zdrojov energie
  • Používaním materiálov, ktoré sú k životnému prostrediu priateľskejšie – udržateľnejšie
  • Opakovaným využívaním materiálov – recyklácia
  • Rekonštrukciou namiesto búrania – ak je to možné
  • Znižovaním dopadu dopravy – využívanie lokálnych zdrojov
  • Aplikácia LCA+ cirkulárna výstavba

K dispozícií sú rôzne nástroje a analýzy na zistenie EPD. Ako investor si môžete od dodávateľa vyžiadať EPD konkrétneho výrobku, prípadne vypracovaný monitoring uhlíkovej stopy LCA. Na samotné hodnotenie má veľký vplyv aj uhlíková stopa z dopravy. Nie je jedno, či produkt privezieme cez pol zemegule, alebo je zo susednej obce. A záleží aj na tom, či v tej istej fabrike sa používa nový moderný alebo starší stroj. Aplikácia LCA má hlavne vplyv na zníženie uhlíkovej stopy.

Čo môžeme urobiť pre redukciu uhlíkovej stopy na stavbe?:

Vážne sa zamyslíme, ako budeme nakladať s odpadom, ktorý stavba vyprodukuje aj po samotnom užívaní. Môžeme hľadať spoločne riešenia, robiť osvetu. Veď každý chce zanechať svojim deťom kvalitné životné podmienky.

Back To Top