skip to Main Content

Čo sú to budovy a rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie (nzeb)?

Plánujete postaviť rodinný dom alebo budovu pre svoje podnikanie? Mali by ste vedieť, že každá stavba, pri ktorej bola žiadosť o stavebné povolenie vydaná po 31. 12. 2020, musí dosiahnuť úroveň budovy s takmer nulovou potrebou energie. Od mája 2019 sa v rámci Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie zaviedol aj príspevok vo výške 8000 €.

Ak sa chcete o NZEB budovách s takmer nulovou potrebou energie a ich výhodách dozvedieť viac, čítajte ďalej. V závere článku sme pre vás pripravili aj rozdelenie budov podľa energetickej náročnosti.

Budova alebo dom s takmer nulovou potrebou energie

nZEB stavby (nZEB nearly Zero Energy Building) sú rodinné domy a budovy s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Budova s takmer nulovou potrebou energie je budova, pri ktorej nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktoré sa nachádzajú v budove alebo v jej blízkosti. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844/EÚ požaduje výstavbu a obnovu existujúcich budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie. Postupnosť zavádzania opatrení sa má uskutočniť s cieľom dosiahnuť zníženie emisií CO2.  Emisie CO2 by mali poklesnúť  v roku 2050 o 80 až 95 % v porovnaní s rokom 1990. 

Už v roku 2013 boli postupne sprísňované požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a na potrebu tepla na vykurovanie. Ďalšie sprísnenie prišlo v roku 2016, kedy stavby museli dosiahnuť ultranízkoenergetickú úroveň. 

Posledné sprísnenie sme začali rokom 2021, kde sa odporúča výstavba domov a budov s takmer nulovou potrebou energie. Platí to rovnako na nové budovy ako aj na obnovované, ak je to funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné. 

Aby bola vaša predstava o bývaní či vlastnom podnikaní v súlade s platnou legislatívou, odporúčame využiť služby projektanta.

Aké výhody majú budovy a rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie?

Návrh budov s takmer nulovou potrebou energie prináša, okrem výraznej úspory energie, aj konkrétne kroky na zníženie emisií CO2 v stavebníctve.

Rodinné domy a stavby s takmer nulovou potrebou energie spĺňajú princíp trvalej udržateľnosti, zdravého vnútorného prostredia a energetickej úspornosti.

Rovnako ako napríklad modulové drevodomy.

nzeb - budova s takmer nulovou potrebou energie
Foto emter.sk: Fischen, Nemecko: Explorer Hotel Obertwart

Ako navrhovať domy alebo budovy v energetickej triede A0?

1. OPTIMALIZOVAŤ OBAL BUDOVY

 • zlepšenie tepelnotechnických vlastností okien, fasády, strechy, podlahy,
 • správny návrh činiteľa g- solárny prestup zasklením,
 • vonkajšie tienenie.

2. VYUŽIŤ PASÍVNY DIZAJN

 • orientácia na svetové strany,
 • kompaktnosť  budovy – faktor tvaru,
 • veľkosť okien.

3. ZVÝŠIŤ ÚČINNOSŤ TECHNICKÝCH SYSTÉMOV

 • účinné ventilátory, vysoká účinnosť spätného získavania tepla,
 • využitie odpadového tepla z chladenia, odpadovej vody,
 • pokročilá regulácia všetkých technických zariadení budov (TZB),
 • energeticky efektívne osvetlenie.

4. NAVRHOVAŤ NÍZKOEMISNÉ ZDROJE

5. VYRÁBAŤ ENERGIU Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

čo sú budovy a rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie
Foto emter.sk: Marktoberdorf, Nemecko: Materská škola

Podľa zákona č.555/2005 Z.z. budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť (EH), ktoré vyplývajú z technických predpisov a z technických noriem.

Pri návrhu budov musí projektant preukázať splnenie kritérií, ktoré zahŕňa do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie:

 • minimálne tepelnoizolačné vlastnosti – hodnota U (súčiniteľ prestupu tepla),
 • hygienické  – min. teplota vnútorného povrchu,
 • výmena vzduchu – minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti,
 • energetické – max. potreba tepla na vykurovanie,
 • minimálnej požiadavky na EHB (energetickú hospodárnosť budovy) – výpočet potreby dodanej energie, primárnej energie, emisií CO2.

Princíp výpočtu energetickej hospodárnosti budovy

princíp vypočtu energetickej náročnosti

Primárna energia je energia, ktorá je potrebná na výrobu energie z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov a na pokrytie energetickej potreby v budove.

Budova sa posudzuje v dvoch úrovniach:

 1.  Splnenie energetického kritéria podľa STN 73 0540-2+Z1 +Z2: 2019 je povinnosťou preukázať v rámci tepelnotechnického posudku, ktorý je súčasťou projektového energetického hodnotenia spracovaného autorizovaným inžinierom v rámci projektovej dokumentácie (príloha žiadosti na stavebné povolenie). 
potreba tepla na vykurovanie kWh(m2a)
potreba tepla na vykurovanie kWh(m2a)

2. Podľa globálneho ukazovateľa primárnej  energie  sa zaraďuje budova v rámci energetickej certifikácie (podklad ku kolaudácii) vykonanej odborne spôsobilou osobou (triedy A0 až G). 

energetická certifikácia budov a rodinných domov - obraz energetickej hospodárnosti
energetická certifikácia budov a rodinných domov - obraz energetickej hospodárnosti

Nižšie účty za energie a zdravšie prostredie v domácnostiach, prevádzkach i kanceláriách, to je len jeden z prínosov NZEB. Aby ste pri stavbe predišli zbytočným komplikáciám, ktoré vo finále celý proces predražia, nechajte si pripraviť kvalitný návrh a projekt budovy s takmer nulovou potrebou energie.

 

Radi vám s jeho realizáciou pomôžeme

Ak vás téma budov s takmer nulovou potrebou energie zaujala, odporúčame aj:

Rozdelenie budov podľa energetickej náročnosti

– budova postavená po roku 1983 s tepelnotechnickými vlastnosťami podľa platných technických predpisov do roku 1992.

– budova, ktorej potreba tepla na vykurovanie je aspoň o 50 % menšia, ako má bežná budova.

Merná potreba tepla na vykurovanie ≤ 81,4 kWh/(m2a)*
Primárna energia ≤ 216 kWh/(m2a)***
– budova navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie ovplyvnená tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií nebola vyššia ako polovica potreby tepla na vykurovanie určenej pre nízkoenergetické budovy.

Merná potreba tepla na vykurovanie ≤ 40,7kWh/(m2a) *
Primárna energia ≤ 108 kWh/(m2a)***
– budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou, pri ktorej sa potrebné takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie na užívanie takejto budovy dosiahne efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere zabezpečí energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti.

Merná potreba tepla na vykurovanie preukázanie dosiahnutia úrovne nzeb nie je možné podľa potreby tepla v budove, ale podľa hodnotenia primárnej energie*
Primárna energia ≤ 54 kWh/(m2a)***

Štandard ZEB (Zero Emission Buildings)  má byť teraz definovaný na národnej úrovni podľa optimálnych nákladov, minimálne však aspoň o 10 % lepší ako doterajšie budovy s takmer nulovou potrebou energie (nZEB).

– budova, v ktorej sa nízka potreba energie dosahuje znižovaním tepelných strát budovy a efektívnym využívaním lokálnych energetických zdrojov tepla (pasívne využívanie slnečnej energie, využívanie vnútorných zdrojov tepla, spätné využívanie tepla z vnútorného vzduchu).

Merná potreba tepla na vykurovanie ≤ 15 kWh/(m2a)**
– budova vychádzajúca z pasívneho domu, ktorá naviac obsahuje zariadenie na produkciu energie z obnoviteľných zdrojov na pokrytie vlastnej potreby, pričom ročná spotreba energie a vyprodukovaná energia sú úplne alebo skoro vyrovnané.

Merná potreba tepla na vykurovanie 0-5 kWh/(m2a) **
* Podľa STN 730540-2+Z1+Z2
** Podľa uznávaných parametrov stanovených Passivhaus Institutom v Darmstadte ***Podľa novely vyhlášky č.364/2012 Z.z. – pre kategóriu rodinných domov

emter s.r.o. - projekty a stavby orientované na človeka a prírodu, modulové drevodomy, BIM projektovanie, domy drevostavby, stavby pre podnikanie a verejný sektor

Back To Top